Czym jest praca tymczasowa?

Zgodnie z art. 2 powyższego aktu prawnego praca tymczasowa definiowana jest jako wykonywania na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

mają charakter sezonowy/ okresowy/ doraźny,
ich terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub nie należy do ich obowiązków.
Praca tymczasowa nie ma więc cech typowego stosunku pracy. Zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej. Zawierana umowa przyjmuje formę albo umowy o pracę na czas określony albo umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie odrębnego typu umowy o pracę – tj. umowy o pracę tymczasową.